Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

1. Toepassingsgebied

1.1. De algemene voorwaarden (“Algemene Voorwaarden”) zijn van toepassing op alle verkoopovereenkomsten tussen de BV DEWIT EVENTS, met maatschappelijke zetel gevestigd te 3090 OVERIJSE, Brusselsesteenweg 18, geregistreerd in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder het nummer KBO 0737.734.785 (BTW BE 0737.734.785) (“DEWIT EVENTS”) en de koper (“Koper”) met inbegrip van maar niet beperkt tot springkastelen (“Producten”).

1.2. Deze Algemene Voorwaarden primeren op eventuele voorwaarden van de Koper die in strijd zijn met of afwijken van deze Algemene Voorwaarden, tenzij de geldigheid ervan uitdrukkelijk en schriftelijk door DEWIT EVENTS werd aanvaard.

1.3. DEWIT EVENTS behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden op elk moment aan te vullen of te wijzigen. DEWIT EVENTS verbindt zich ertoe deze wijzigingen met alle aangewezen middelen ter kennis te brengen van de Koper. 

2. Totstandkoming van de overeenkomst

2.1. Een offerte van DEWIT EVENTS aan de Koper blijft geldig voor een termijn van 7 kalenderdagen te rekenen vanaf de datum aangegeven op de offerte, tenzij een andere geldigheidsduur werd aangegeven op de offerte. 

2.2. De koopovereenkomst komt tot stand na aanvaarding door de Koper van de offerte/bestelbon opgesteld door DEWIT EVENTS (“Overeenkomst”). Deze aanvaarding kan blijken uit de ondertekening, dan wel enige andere schriftelijke bevestiging door de Koper. Hetzelfde geldt voor eventuele toevoegingen en wijzigingen.
Door de ondertekening voor akkoord van de offerte of door het bevestigen van de Overeenkomst via e-mail of enige nadere vermelding uitgaande van de Koper waarbij zonder voorbehoud de offerte of het aanbod van DEWIT EVENTS wordt aanvaard, verbindt de Koper zich op de definitieve wijze. Op dat ogenblik komt een definitieve Overeenkomst tussen DEWIT EVENTS en de Koper tot stand.

2.3. Onder geen beding is DEWIT EVENTS gebonden door een mondelinge overeenkomst.

2.4. De Koper die de Overeenkomst schriftelijk bevestigt, geeft daarmee ook automatisch te kennen dat hij kennis heeft gekregen van de Algemene Voorwaarden van DEWIT EVENTS en deze gelezen en uitdrukkelijk aanvaard heeft. 

3. Catalogussen, brochures en andere marketinginstrumenten

3.1. Alle beschrijvingen, ontwerpen, illustraties, afmetingen en andere informatie in de catalogus, brochures of andere marketinginstrumenten zijn louter informatief en niet-bindend. Met dien verstande dat de Koper daaruit geen rechten kan putten. Dergelijke informatie kan nooit als bindend of als een bindende prijs beschouwd worden. De informatie is enkel bindend voor zover dat een Overeenkomst tussen DEWIT EVENTS en de Koper tot stand komt. 

3.2. De kleuren uit de catalogus, brochures of andere marketinginstrumenten zijn louter indicatief voor de kleuren van het eindproduct. Met dien verstande dat het logisch is dat er enige kleurafwijkingen bestaan tussen een foto van het Product en het finaal geleverde Product. DEWIT EVENTS verbindt zich ertoe om in de mate van het mogelijke het nodige te doen zodat de werkelijke kleuren de foto benaderen, zonder dat daartoe enige garantie bestaat en zonder dat zij daartoe aansprakelijk kan worden gesteld. 

3.3. Geringe en/of niet te vermijden afwijkingen aan het Product vormen nooit een grond voor garantie of klacht. 

4. Risico-overdracht

4.1. Bij verkoop met onmiddellijke levering gaat het risico op verlies over op moment van bevestiging van de Overeenkomst.

4.2. Bij verkoop op afstand of bij verkoop met leveringstermijn worden de Producten verzonden op kosten van de Koper.

4.3. Bij verkoop op afstand, gaat het risico op verlies over op de consument:

  • Bij de levering van het goed aan de vervoerder die niet aangeboden was door de onderneming, onverminderd de rechten van de consument ten aanzien van deze vervoerder;
  • Wanneer de consument of een door hem aangewezen derde en die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit neemt.

4.4. Bij verkoop op afstand heeft de Koper-consument het recht om de aankoop binnen 14 dagen te annuleren.

5. Eigendomsvoorbehoud 

5.1. Zolang de Koper de totale prijs van de bestelde Producten niet betaald heeft conform de Overeenkomst, blijven deze integraal eigendom van DEWIT EVENTS, zelfs indien deze Producten in de tussentijd werden geïncorporeerd of gewijzigd. Van zodra de Koper in gebreke blijft haar betalingsverplichtingen te voldoen, is het DEWIT EVENTS toegestaan haar eigendomsvoorbehoud uit te oefenen. Het faillissement, het openen van een procedure tot gerechtelijke reorganisatie of enige andere vorm van insolvabiliteit doet geen afbreuk aan het recht van DEWIT EVENTS om de lopende overeenkomst stop te zetten conform de wettelijke bepalingen en onmiddellijke weder inbezitstelling van haar Producten te vorderen. 

5.2. De eigendom van de Producten gaat pas over op de Koper nadat de Koper de volledige prijs aan DEWIT EVENTS betaald heeft. 

6. Prijzen

6.1. Behoudens andersluidende schriftelijke bepaling in de Overeenkomst, zijn alle prijzen netto. 

6.2. Alle prijzen zijn exclusief BTW. Het toepasselijke BTW-tarief is het tarief dat van toepassing is op de facturatiedatum en wordt afzonderlijk vermeld op de factuur. De BTW is door de Koper aan DEWIT EVENTS betaalbaar, conform de factuurvoorwaarden. 

6.3. Alle prijzen zijn inclusief verzendingskosten binnen België. Bij levering buiten België is een bijkomende verzendingskost verschuldigd, dewelke op de factuur vermeld wordt door DEWIT EVENTS.

7. Factuur en protest

7.1. Het protest tegen facturen moet schriftelijk en aangetekend gericht worden aan de maatschappelijke zetel van DEWIT EVENTS en dit binnen de acht dagen na de factuurdatum. De Koper moet in zijn protest altijd de datum en nummer van de factuur, de concrete redenen van het protest en het (deel van het) bedrag van de factuur dat betwist wordt, vermelden.

7.2. De afwezigheid van protest van een factuur schept het onweerlegbare vermoeden dat de Koper akkoord is met alle bepalingen van de factuur, inclusief de toepasselijke Algemene Voorwaarden.

8. Betalingsvoorwaarden en wanbetaling

8.1. DEWIT EVENTS gaat pas over tot levering van de Producten na integrale betaling van het factuurbedrag zoals aangegeven op de respectievelijke factuur, tenzij schriftelijk anders werd overeengekomen. Elke factuur dient te worden betaald binnen een termijn van 15 dagen.

8.2. Voor Producten die geïndividualiseerd gefabriceerd worden op vraag van de Koper (bv. extra glijbaan, hindernissen, kleur en dergelijke meer) is door de Koper een voorschot van 50 % van de Prijs aan DEWIT EVENTS verschuldigd. Pas na ontvangst van dit voorschot, gaat DEWIT EVENTS over tot het fabriceren, dan wel individualiseren. Artikel 8.1. blijft onverminderd van toepassing.

8.3. Koper-Ondernemer : Bij ontstentenis van betaling is de Koper van rechtswege en zonder dat daartoe een voorafgaandelijke ingebrekestelling vereist is, een verwijlintrest van 12% op jaarbasis verschuldigd en een forfaitaire schadevergoeding van 10% op het verschuldigde bedrag.

Koper - Consument : Bij ontstentenis van betaling op de vervaldatum van een bedrag dat door één van partijen bij deze samenwerkingsovereenkomst verschuldigd is, zal na het verzenden van een ingebrekestelling die de vorm aanneemt van een eerste herinnering en na het verstrijken van de aldaar vermelde termijn van ten minste veertien (14) kalenderdagen verschuldigd zijn: een verwijlintrest vanaf de kalenderdag die volgt op de dag waarop de herinnering wordt verzonden, tegen de referentie-interestvoet vermeerderd met acht (8) procentpunten bedoeld in artikel 5, tweede lid, van de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties;

  • een forfaitaire vergoeding gelijk aan :

·       20 euro als het verschuldigde saldo lager dan of gelijk aan 150 euro is;

·       30 euro vermeerderd met 10 % van het verschuldigde bedrag op de schijf tussen 150,01 en 500 euro als het verschuldigde saldo tussen 150,01 en 500 euro is;

·       65 euro vermeerderd met 5 % van het verschuldigde bedrag op de schijf boven 500 euro met een maximum van 2000 euro als het verschuldigde saldo hoger dan 500 euro is.

De termijn van veertien (14) kalenderdagen gaat in op de derde werkdag na verzending van de herinnering aan de Koper. Wanneer de herinnering langs elektronische weg wordt verzonden, vangt de termijn van veertien (14) kalenderdagen aan op de kalenderdag die volgt op de dag waarop de herinnering werd verzonden aan de andere partij.

8.4. DEWIT EVENTS heeft daarenboven het recht om na schriftelijke aanmaning de uitvoering van haar verbintenissen voortvloeiende uit de Overeenkomst te staken indien de Koper zijn betalingsverplichtingen niet naleeft en zonder dat dit voor de Koper aanleiding zal kunnen zijn om schadevergoeding te vorderen

9. Verbreking van de Overeenkomst

9.1. DEWIT EVENTS behoudt zich het recht voor om de Overeenkomst na ingebrekestelling, dewelke de concrete redenen weergeeft, éénzijdig te beëindigen, zonder afbreuk te doen aan haar andere rechten en zonder dat de Koper hiervoor enige schadevergoeding kan eisen:

a) Indien de Koper in gebreke blijft om de prijs te voldoen binnen de in de factuur vooropgestelde vervaldag; 

b) indien de Koper zijn verplichtingen niet nakomt, zelfs deze die hem worden opgelegd krachten een andere overeenkomst;

c) indien de kredietwaardigheid van de Koper in het gedrang is zoals in volgende niet-limitatieve gevallen : faillissement, gerechtelijke reorganisatie of enige andere gelijkaardige rechtsfiguur. 

10. Staat van de goederen 

10.1. De verkochte Producten zijn nieuw en worden als dusdanig aan de Koper geleverd.

10.2. DEWIT EVENTS biedt enkel de wettelijke garanties in de mate de Producten conform haar instructies geïnstalleerd en gebruikt worden.

10.3. Alle aanspraken van de Koper dienen schriftelijk te worden gedaan door het invullen van het klachtformulier en zijn voor rekening van de Koper. Het klachtenformulier kan op aanvraag worden opgestuurd, deze dient gericht te worden per e-mail naar info@dewit-events.be of naar de maatschappelijke zetel vermeld in artikel 1 van de Algemene Voorwaarden. 

11. Aansprakelijkheid – garantie

11.1. Na ontvangst van de Producten door de Koper is DEWIT EVENTS in geen geval aansprakelijk voor de zichtbare gebreken. 

11.2. De Koper is verplicht het geleverde Product bij ontvangst en uiterlijk binnen de 24u na levering in alle opzichten te controleren op eventuele gebreken.

11.3. Elk klacht voor onzichtbare gebreken dient uiterlijk binnen de termijn van 48u na ontvangst van de Producten door de Koper-ondernemer aan de DEWIT EVENTS schriftelijk per aangetekende brief of per e-mail met ontvangstbewijs ter kennis gegeven te worden, met duidelijke omschrijving van de vermeende klacht. 

11.4. DEWIT EVENTS geeft (onverminderd het bepaalde in art. 11.5. tot en met 11.7.) een garantie op materialen/of de fabricagefouten van het Product voor een duur van twee jaar na levering van het Product aan de Koper-consument. Voor Producten die tweedehands worden aangeboden wordt een termijn van 1 jaar gehanteerd.

11.5. Elk recht op garantie vervalt indien de Koper het product onzorgvuldig heeft gebruikt en een normaal, zorgvuldig en redelijk persoon in dezelfde omstandigheden geplaatst het product niet op deze wijze zou hebben gebruikt en/of indien de Koper het product niet gebruikt heeft zoals is aangegeven in de informatie die DEWIT EVENTS aan de Koper heeft verstrekt waaronder nadrukkelijk valt die informatie die op de website raadpleegbaar is.

11.6. Elk recht op garantie vervalt indien gebreken zich voordoen als gevolg van gebruikelijke slijtage, alsmede als gevolg van betrokkenheid van door de Koper ingeschakelde derden bij de installatie, het onderhoud, reparatie dan wel welke bemoeienis van derden bij het Product dan ook.

11.7. De garantie als aangeboden door de fabrikant(en) zijn niet-bindend voor DEWIT EVENTS en desgevallend dient de Koper de fabrikant aan te spreken.

11.8. Elke recht op garantie van de Koper vervalt indien de Koper ondanks ingebrekestelling niet geheel aan zijn betalingsverplichting(en) jegens de DEWIT EVENTS heeft voldaan.

11.9. Indien DEWIT EVENTS gehouden is een aanspraak van de Koper op garantie te honoreren, heeft de Koper-consument de keuze tussen hetzij de reparatie van het gebrek, hetzij (een deel van) de prijs te crediteren, redelijkerwijs overeenstemmend met de omvang van het gebrek, alles onverminderd de overige rechten van DEWIT EVENTS.

11.10. In afwijking van artikel 11.4. geeft de DEWIT EVENTS 3 jaar extra garantie op fabricagefouten van de naden bij nieuwe springkastelen, -stormbanen en -glijbanen voor zover de Koper de producten seizoensgebonden gebruikt worden met in achtneming van artikel 11.5. Uitgesloten van deze extra garantie zijn bedrijven en instellingen die de producten professioneel gebruiken zoals bijvoorbeeld indoorspeelparken.

11.11. Onder geen enkel beding kan DEWIT EVENTS aansprakelijk zijn voor een bedrag hoger dan de aanschafwaarde van de Producten.

11.12. DEWIT EVENTS is enkel aansprakelijk voor schade die de Koper-ondernemer zou lijden ten gevolge van fraude, eigen opzet of bedrog. DEWIT EVENTS is niet aansprakelijk ten aanzien van de Koper-ondernemer voor een zware fout en grove nalatigheden. DEWIT EVENTS is enkel aansprakelijk voor schade die de Koper-consument zou lijden ten gevolge van fraude, zware fout, eigen opzet of bedrog. DEWIT EVENTS is niet aansprakelijk ten aanzien van de Koper-ondernemer voor een lichte fout.

11.13. Elke aansprakelijkheid voor andere schade dan deze vervat in artikel 11 wordt uitdrukkelijk uitgesloten. 

11.14. DEWIT EVENTS is jegens de Koper niet aansprakelijk voor enige tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst of voor enige nalatigheid in de nakoming van de Overeenkomst, indien de tekortkoming of nalatigheid wordt veroorzaakt door overmacht in de meest ruime zin. Ten niet-limitatieve titel gelden als overmacht de niet-levering of niet-tijdige levering van goederen of toebehoren ten gevolge van natuurrampen, brand, overstroming, oorlogshandelingen, stakingen, arbeidsconflicten, de nietigheid van een overeenkomst met een derde met betrekking tot diezelfde goederen, en dergelijke meer.

12. Gegevensbescherming

12.1. DEWIT EVENTS leeft de regelgeving inzake de bescherming en verwerking van persoonsgegevens na, zoals deze o.m. terug te vinden valt in de Algemene Verordening Gegevensbescherming van 27 april 2016 (AVG – GDPR). 

12.2. In de mate dat er in het kader van een overeenkomst met de Koper persoonsgegevens worden ontvangen door of verstrekt aan DEWIT EVENTS, verklaart laatstgenoemde dat elke verwerking geheel in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving zal verlopen. In de mate er verwerking van persoonsgegevens zou plaatsvinden in opdracht van de Koper, wordt DEWIT EVENTS beschouwd als Verwerker van persoonsgegevens. In dergelijk geval verbindt de Koper zich ertoe de door DEWIT EVENTS ter beschikking gestelde Verwerkersovereenkomst te ondertekenen.

12.3. Meer informatie over het privacybeleid van DEWIT EVENTS valt terug te vinden op de website via volgende link : https://www.dewit-events.be/nl/privacy-policy/6

12.4. Van zijn kant verklaart en garandeert de Koper t.a.v. DEWIT EVENTS evenzeer alle van toepassing zijnde bepalingen na te leven met betrekking tot de verwerking en bescherming van persoonsgegevens.

13. Toepasselijk recht en rechtsmacht - ongeldigheid of nietigheid - kennisgevingen

13.1. Het Belgisch recht is van toepassing op de Overeenkomst, met uitsluiting van het Verdrag van de Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (CISG).

13.2. Enkel de rechtbanken van het gerechtelijke arrondissement BRUSSEL zijn bevoegd om te oordelen over geschillen die zouden voortvloeien uit deze Overeenkomst.

13.3. Alle kennisgevingen aan DEWIT EVENTS dienen per aangetekend schrijven overgemaakt te worden aan de maatschappelijke zetel. Tenzij anders uitdrukkelijk overeengekomen, gebeuren alle kennisgevingen aan de Koper op het adres vermeld in de Overeenkomst. DEWIT EVENTS en de Koper verbinden zich ertoe om de andere partij zo snel mogelijk per aangetekend schrijven op de hoogte te stellen van elke adreswijziging. 

13.4. De eventuele nietigheid van één of meerdere clausules in deze Algemene Voorwaarden, doen geen afbreuk aan de geldigheid van de overige clausules. In dergelijk geval zullen de bepalingen die zo dicht mogelijk aansluiten bij de beoogde doelstelling van de nietige clausule(s) van toepassing worden ter vervanging.